itaki Yorum yapılmamış

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Koşulları

AMAÇ:

Bu blog sayfasıyla amacımız, gebe, yeni doğum yapmış veya emziren çalışanın işyerlerindeki sağlık ve güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesini destekleyecek önlemlerin alınması ve bu çalışanların hangi dönemlerde ne gibi işlerde çalıştırılmalarının yasak olduğunu, çalıştırılabileceği işlerde hangi şart ve usullere uyulacağını ilgililerle paylaşmaktır.

KAPSAM:

Bu konu ve doküman, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki kadın çalışan çalıştıran işyerlerine uygulanır.

TANIMLAR

MADDE 4 – (1) Bu doküman ve ilgili Yönetmelikte geçen;

a) Gebe çalışan: Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınan belge ile gebeliği hakkında işverenini bilgilendiren çalışanı,

b) Emziren çalışan: Tabi olduğu mevzuat hükümleri uyarınca süt izni kullanmakta olan ve işverenini durum hakkında bilgilendiren çalışanı,

c) Emzirme odaları: Çalışanların bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için ayrılan odaları,

ç) Yeni doğum yapmış çalışan: Yeni doğum yapmış ve işverenini durumu hakkında bilgilendiren çalışanı,

d) Yurt/Çocuk bakım yurdu/Kreş: 0-60 aylık çocuklar ile velisinin isteği üzerine ilkokula kaydı yapılmayan 60-66 aylık çocukların bakım ve eğitimlerinin yapıldığı yerleri, ifade eder.

SORUMLULUKLAR & YETKİ:

İşte ÜTOPYA platformumuzun felsefesi gereği, bu konu başlığına erişen herkesin, ihtiyaç hissedilmesi durumunda, dokümandaki içeriğin geliştirilmesine katkı sağlama sorumluluğu olup, içeriğin değiştirilme yetkisi ise sadece bu yetki verilmiş kişilerdedir.

GÜVENLİ ÇALIŞMA:

İşte ÜTOPYA platformunda yayınlanmış, bu dokümanla bağlantılı, uygulanabilir İSG rehber dokümanları dikkate alınmalıdır.

ÇEVRE:

İşte ÜTOPYA platformunda yayınlanmış, bu dokümanla bağlantılı, çevreyle ilgili uygulanabilir rehber dokümanları dikkate alınmalıdır.

UYGULAMA

Bilgilendirme ve değerlendirme

MADDE 6 –

(1) Çalışan, gebelik ve emzirmeye başlama halinde işverenini bilgilendirir.

(2) İşveren, gebe veya emziren çalışanın sağlık ve güvenliği için tehlikeli sayılan kimyasal, fiziksel, biyolojik etkenlerin ve çalışma süreçlerinin çalışanlar üzerindeki etkilerini değerlendirir. Bu değerlendirme sonucuna göre EK-I’de belirtilen genel ve özel önlemleri alır.

(3) İşveren, işyerindeki maruziyetin şeklini, düzeyini ve süresini EK-II ve EK-III’teki etkenler, süreçler, çalışma koşulları veya özel bir riske maruz kalma olasılığı bulunan işleri de;

a) sağlık ve güvenlik risklerinin, gebe veya emziren çalışanlar üzerindeki etkilerini belirlemek

b) alınacak önlemleri kararlaştırmak üzere değerlendirir. Bu değerlendirmede kişisel olarak çalışanı etkileyen psikososyal ve tıbbi faktörleri de dikkate alır.

(4) Gebe veya emziren çalışan, işyerinde yapılan değerlendirmenin sonuçları ile sağlık ve güvenlik amacıyla alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirilir.

Değerlendirme sonuçlarını izleyen eylem

MADDE 7 –

(1) Değerlendirme sonuçları, gebe veya emziren çalışan için sağlık ve güvenlik riskini veya çalışanın gebeliği veya emzirmesi üzerindeki bir etkiyi ortaya çıkardığında işveren, ilgili çalışanın çalışma koşullarını ve/veya çalışma saatlerini, çalışanın bu risklere maruz kalmasını önleyecek bir biçimde geçici olarak değiştirir.

(2) Çalışma koşullarının ve/veya çalışma saatlerinin uyarlanması mümkün değilse, işveren ilgili çalışanı başka bir işe aktarmak için gerekli önlemleri alır.

(3) Sağlık raporu ile gerekli görüldüğü takdirde gebe çalışan, sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde çalışanın ücretinde bir kesinti yapılmaz. Başka bir işe aktarılması mümkün değilse, çalışanın sağlık ve güvenliğinin korunması için gerekli süre içinde, isteği halinde çalışanın tabi olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ücretsiz izinli sayılması sağlanır. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

Çalışma Koşulları ve İzinler

Gece çalışması

MADDE 8 – (1) Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar.

(2) Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılması yasaktır. Bu sürenin sonunda sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlendiği dönem boyunca gece çalıştırılmaz.

Çalışma saatleri

MADDE 9 – (1) Gebe veya emziren çalışan günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.

Analık ve süt izni

MADDE 10 – (1) Çalışanın tabi olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla analık ve süt izninde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 74 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Gebe çalışanın muayene izni

MADDE 11 – (1) Gebe çalışanlara gebelikleri süresince, periyodik kontrolleri için ücretli izin verilir.

Emziren çalışanın çalıştırılması

MADDE 12 – (1) Emziren çalışanların, doğum izninin bitiminde ve işe başlamalarından önce, çalışmalarına engel durumları olmadığının raporla belirlenmesi gerekir. Çalışmasının sakıncalı olduğu hekim raporu ile belirlenen çalışan, raporda belirtilen süre ve işlerde çalıştırılamaz.

Gebe ve Emziren Kadın Çalışanlar İçin Tehlike, Risk ve Kontrol Tedbirleri

Tehlike ve Riskler Kontrol Tedbirleri
Şoklar, titreşim veya ani hareket, motorlu araçların kullanımı
Düzenli maruziyet düşük yapma riskini artırabilir. Prematüre veya düşük doğum ağırlığı riski artabilir. Tüm vücut titreşimlerinden, karın bölgesi sarsıntılarından ve şoklarından kaçınılmalı. Gebe çalışanın, ani darbelere, sarsıntıya, titreşime maruz kalacağı işlerde ve iş makinelerinde çalıştırılmaları yasaktır.
Kaldırma, yük taşıma, kapalı alanlar, duruş, hareket
Gebe çalışanlar özellikle risk altında: Gebelik ilerledikçe hormonal değişiklikler bağları etkileyebilir, duruş problemleri artabilir, Emziren çalışanlar için risk teşkil etmez. Çalışanların riskini azaltmak için görev değişimi yapmak ya da çalışana yardım sağlamak gerekli, Çalışma mahalli ve çalışma düzeni, gebe veya emziren çalışanların duruş problemlerini ve kaza riskini azaltacak şekilde yeniden düzenlenmeli, Mümkünse oturarak çalışmalar sağlanmalı, Gebe veya emziren çalışanlar elle taşıma, yükleme ve araçsız taşıma işlerinde çalıştırılmaları yasaktır.
Gürültü
Uzun süre maruz kalmak kan basıncını arttırır ve yorgunluğa yol açabilir. Gebe çalışanın çalıştığı yerdeki gürültü seviyesinin, en düşük maruziyet etkin değeri olan 80 dB(A) yı geçmemesi sağlanmalı, Limitleri aşan ortamda gebe çalışanların kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanarak dahi çalıştırılmaları yasaktır.
İyonize radyasyon
Önemli maruziyet fetüse zarar verebilir. Emziren bir anne radyoaktif sıvılar veya tozlar ile çalışırsa anneye deri yoluyla bulaşma ile çocuk maruz kalabilir. Muhtemel risk: anne tarafından solunması veya yutulması fetüs için önemli risk. Gebe çalışanlar için yasal doz limitinin altında çalımalar sağlanmalı, Radyoaktif kirlenme riskinin yüksek olduğu yerlerde emziren çalışan istihdam edilmemeli, Uyarı levhaları ile bu alanlar belirlenmeli ve bu alanların izolasyonunu sağlanmalı.
Elektrik Şoku
Gebe bir çalışanın düşük voltajda (110 veya 220 volt), elektrik çarpmasına maruziyeti, fetal ölüm dahil fetusa zarar potansiyeline sahiptir. Gebe çalışanların eski veya güvenilmez iş ekipmanları ile teması kısıtlanmalıdır. Topraklama hatları kontrol edilmeli, 30 mA’lik kaçak akım röleleri prizleri kapsayan panolara asılmalı.
Aşırı Soğuk ya da Sıcak
Aşırı sıcak strese sebep olur. Emziren çalışanda su kaybı olur. Aşırı soğuk, çalışan gebe kadınlar ve doğmamış çocukları için bir tehlike olabilir. Aşırı sıcak durumunda yeterli dinlenme ve içme suyuna erişim kolaylığı sağlanmalı, İklimlendirme ve havalandırma çalışmaları yapılmalı.
Tesisler
Dinlenme olanakları: Fiziksel ve zihinsel yorgunluk artar. Sosyal olanakları: Tuvaletlere erişim kolay değilse enfeksiyon ve böbrek hastalığı riski vardır. İşyerinde emzirme hem bebeğin hem de annenin sağlığını etkiler. Uygun aralıklarla, rahatsızlık duymayacak şekilde oturmak ya da yatmak için sakin, rahat bir yere erişim sağlanmalı, Temiz içme suyuna erişim sağlanmalı, Hamile ve emziren çalışanlar için, sık ve kısa aralıklarla iş istasyonunu veya etkinliği terk etmesi için önlemler alınmalı, Kadınların süt emzirebilmeleri veya sağmaları için özel bir oda sağlanmalı, (sterilize olmuş kapların temin edilmeli) Kapları güvenli, temiz bir şekilde saklanabilmesi için bu tesislerde buzdolabı temin edilmeli.
Tehlike Grupları 2, 3 Ya Da 4’te Yer Alan Herhangi Bir Biyolojik Etken
Çalışan hamilelik sırasında enfekte olmuş ise doğmamış çocuğu etkileyebilir. Örnekler Hepatit B, HIV, herpes, , tüberküloz, frengi, tifo. Laboratuvar ve sağlık çalışanları ile hayvanların bakıldığı veya ürünlerin işlendiği alanlarda maruziyet fazladır. Fiziksel koruma, hijyen önlemleri veya aşıların kullanımı ile kontrol önlemleri alınmalı, Gebe çalışanların bu işlerde çalışması engellenmeli.
Kimyasal etkenler
Ölü doğum ve infertilite (kısırlık), kendiliğinden düşük, Kalıtımsal genetik hasarlara neden olabilir. Kanserojen, mutajen, çok toksik, toksik, zararlı, alerjik, üreme için toksik ve emzirilen çocuğa zararlı olabilen kimyasalların üretildiği, işlendiği, kullanıldığı işlerde gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanın çalıştırılması yasaktır. İşyerinde iyi havalandırma sistemi sağlanmalı, Tehlikeli kimyasallar yerine tehlikesiz ya da az tehlikeli kimyasalların ikamesini sağlamalı (Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik, 2013).
R40, R45, R46, R49, R61, R63, R64, R68 Etiketli Maddeler Ve Çözücüler
R40 – Kanserojenik etki R45 – Kansere neden olabilir. R46 – Kalıtımsal genetik hasarlar R49 – Solunması halinde kansere neden olabilir. R61 – Doğmamış çocuğa zarar verebilir. R63 – Doğmamış çocuğa zarar verme R64 – Emzirilen bebeklere zarar verme (MSDS, Aralık 2011) Gerçek risk yeni doğum yapmış ve de gebe çalışanlar için mevcuttur. Bu maddelerle ilgili kaynağında önlem tedbirleri, ikame yöntemi kullanılmalı, Bu maddelerin yoğun kullanıldığı alanlarda gebe ya da emziren çalışan bulunmamalı.
Benzen
Vajinal kanama, gebelikte hemorajikkomplikasyonlar, kendiliğinden düşük, kromozom aberasyonuna yol açmaktadır. Gebe çalışanların KKD kullanımı durumunda dahi, benzen veya benzen buharı ile doğrudan teması kısıtlanmalı, İkame yöntemi kullanılmalı, (Benzen yerine tolüen) Lokal havalandırmalar yapılmalı.
Anestezik gazlar
Spontanabortus, olası fetal büyüme geriliği, konjenitalmalformasyon, düşük doğum ağırlığı, ölü doğum, gebeliklerinin düşükle sonlanma olasılığının fazladır. Gebe çalışanların anestezik gazlara maruz kalmasını engellenmeli. (Cerrahlar, anestezistler, ameliyathane hemşireleri, ameliyathane teknisyenleri için geçerlidir.)
Cıva ve cıva türevleri
Gebelik sırasında organik cıva bileşiklerine maruz kalmak, anne karnındaki bebeğin büyümesini yavaşlatabilir, annenin sinir sistemini bozabilir ve anne zehirlenebilir. Cıva ve cıva türevleri ile ilgili çalışmalarda gerekli tüm kontrol adımlarına dikkat edilmeli ve gebe çalışanların maruz kalması engellenmeli, Kapalı sistemlerde çalışma yöntemleri kullanılmalı.
Karbon monoksit (CO)
Fetüsün oksijene ihtiyacını arttırır, Bebek üzerindeki olumsuz etkiler konusunda net gösterge mevcut değil. (Graveling, 2011:45) CO algılayıcı sensörler yerleştirilmeli, Kadınlar çalışanlar, karbon monoksidin prenatal toksik etkilerinden haberdar edilmeli. Lokal havalandırmalar yapılmalı.
Kurşun ve türevleri (İnsan organizması tarafından absorbe olma yeteneğine sahip)
Spontanabortus, ölü doğum ve infertilite (kısırlık), Doğum öncesi düşük kurşun maruziyeti, zihinsel engelliliğe neden olur. Kurşuna maksimum maruz kalma limitlerine uyulmalı, Gebeliği kesinleşen çalışanlar, kurşun maruziyeti yaşayabileceği işlerde çalıştırılamaz.
Ergonomi
İşyeri tasarımı, iş istasyonu ve iş ekipmanlarının tasarımı gebe çalışanların güvenliğini etkiler. Vücut ölçülerinin büyümesi, eğilme ve doğrulma zorluğu sebebiyle iş alanı düzenlenmeli, KKD’ler gebe veya emziren çalışanın vücuduna uygun olmalı, bu kişilerin hareketlerine engel olmamalı.
Yalnız Çalışma
Acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç durumunda erişim zorluğu. Gebe çalışanları başkalarının gözetiminde tutmalı, belirli aralıklarla iletişim ve erişim sağlanmalı.

itaki 2 yorum

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi

İBYS BAŞLIYOR.

İBYS (İş Sağlığı Ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi) Hakkında

İş sağlığı ve güvenliği alanında gerek Bakanlığımıza gerekse ilgili kurumlara sağlanacak karar destek sisteminin ön hazırlığını oluşturmak ve mevcut verilerin anlamlandırılması amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi ( İBYS ) geliştirilmiştir.

İSG alanında işyerlerinden elde edilecek veriler ve mevcut veriler ışığında bütünleşik bir bakış açısı ile önleyici strateji geliştirilmesine hizmet edecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi ile birlikte sektörel ve bölgesel farklılıklar içerisinde alınması gereken önlemlerin önceliklendirilmesine büyük katkı sağlayacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi aracılığı ile 6331 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlık, bu Kanuna göre yapılacak iş ve işlemlere ait her türlü belge veya bilgiyi, elektronik ve benzeri ortamlar üzerinden isteyebilir, arşivleyebilir, bu ortamlar üzerinden onay, yetki, bilgi ve belge verebilir.” hükmüne dayanarak sektöre ve bölgeye özgü veri toplama süreci başlatılacaktır.

İşveren Ne Yapmalı?

İSG Hizmetlerine ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüğünü Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerden (OSGB veya TSMB) alarak yerine getiren işverenler İSG yazılımı almakla yükümlü değillerdir.

Ancak iş sağlığı ve güvenliği hizmetini aldıkları birimlerce yetkili bir yazılımın kullanılmakta olduğunun işverenlerce teyit edilmesi önem arz etmektedir. İşveren dilerse kendi temin edeceği tescilli bir yazılımı kullanabilecektir.

İSG Profesyoneli Ne Yapmalı?

Bireysel görevlendirilen profesyoneller ne yapmalı

İşyerlerinde çalışanlar arasından görevlendirilen işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli unvanlı kişiler işveren tarafından sağlanan İSG yazılımını doğru ve etkin bir şekilde kullanmak ile yükümlüdür. İşveren uygun gördüğü takdirde bireysel görevlendirilen İSG profesyonelinin kendi temin edeceği tescilli bir yazılımı kullanabilir.

Yazılım içerisinde bildirimi zorunlu olan konu başlıkları ile ilgili konulara ait bildirim parametreleri Veri Seti başlığı içerisinde duyurulmaktadır.

Görevlendirme yapan işveren ne yapmalı

İSG Hizmetlerine ilişkin yükümlülüğün işyerinde uygun nitelikteki çalışanlar arasından görevlendirilmesi suretiyle yerine getirildiği durumlarda; işverenin, görevlendirdiği kişilerin 01.06.2018 tarihine kadar tescil edilmiş bir İSG yazılımı kullandığını teyit etmesi gerekmektedir.

Yetkili Firmalar

Tescil işlemleri tamamlandıkça güncellenen ve Bakanlık tarafından onaylanan yazılım firmalarının son haline bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

1.Bakanlık işyerlerini elektronik olarak denetleyecek mi?

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS) merkezi bir karar destek sistemi olmakla birlikte denetime esas bilgileri içermeyecektir. İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak denetimler İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülecek olup ilgili birimlerce görevlendirilen müfettişler yerinde denetim ile denetimlerini gerçekleştirmektedirler.

2.Veri setlerinde yer alan bilgileri gönderme yükümlülüğümüz ne zaman başlamaktadır?

İş sağlığı ve güvenliği hizmet almakla yükümlü işyerleri için veri gönderimi yükümlülüğü 01.06.2018 tarihinde başlamaktadır. Yayınlanacak veri setleri doğrultusunda ilgili verilerin İSG yazılımları aracılığıyla gönderimi de başlatılacaktır.

3.İşveren olarak sorumluluklarım nelerdir?

Hizmet alan işveren ne yapmalı

İSG Hizmetlerine ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüğünü Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerden (OSGB veya TSMB) alarak yerine getiren işverenler İSG yazılımı almakla yükümlü değillerdir. Ancak iş sağlığı ve güvenliği hizmetini aldıkları birimlerce yetkili bir yazılımın kullanılmakta olduğunun işverenlerce teyit edilmesi önem arz etmektedir. İşveren dilerse kendi temin edeceği tescilli bir yazılımı kullanabilecektir.

Görevlendirme yapan işveren ne yapmalı

İSG Hizmetlerine ilişkin yükümlülüğün işyerinde uygun nitelikteki çalışanlar arasından görevlendirilmesi suretiyle yerine getirildiği durumlarda; işverenin, görevlendirdiği kişilerin 01.06.2018 tarihine kadar tescil edilmiş bir İSG yazılımı kullandığını teyit etmesi gerekmektedir.

4.OSGB olarak sorumluluklarım nelerdir?

İşyerlerinde görevlendirme yaparak iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan yetkili birimler, görevlendirdiği kişilerin kullanımına sunmak üzere 01.06.2018 tarihine kadar İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS) yazılımı almakla yükümlüdürler. İşveren dilerse kendi temin edeceği tescil edilmiş bir yazılımı kullanabilecektir.

Ancak iş sağlığı ve güvenliği hizmeti kapsamında görevlendirdikleri kişilerin yazılımı doğru ve etkin bir şekilde kullanmakta olduğunun birim yetkililerince teyit edilmesi önem arz etmektedir.

5.İş güvenliği uzmanı olarak sorumluluklarım nelerdir?

Bireysel görevlendirilen profesyoneller ne yapmalı

İşyerlerinde çalışanlar arasından görevlendirilen işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli unvanlı kişiler işveren tarafından sağlanan İSG yazılımını doğru ve etkin bir şekilde kullanmak ile yükümlüdür. İşveren uygun gördüğü takdirde bireysel görevlendirilen İSG profesyonelinin kendi temin edeceği tescilli bir yazılımı kullanabilir.

Yazılım içerisinde bildirimi zorunlu olan konu başlıkları ile ilgili konulara ait bildirim parametreleri Veri Seti başlığı içerisinde duyurulmaktadır.

6.Geçmişe yönelik veri gönderimi olacak mı?

01.01.2018 tarihi itibarı ile yapılan işlerden veri setlerinde yer alan bilgiler gönderilebilecektir. Söz konusu verilerin yeni oluşturulması halinde 01.01.2019 tarihine kadar içinde bulunduğumuz yıla ait veriler gönderilebilecektir.

7.Veri setlerinin içinde neler olacak?

Veri setleri içerisinde 2018 yılı içerisinde 4 farklı kategori olacaktır.

  1. Çalışanların Eğitimi
  2. Sağlık Gözetimleri
  3. Saha Gözetimleri (Tehlike Kaynakları)
  4. Sektörel Veriler

Verilerin içeriklerini görmek için tıklayınız.

8.Yazılıma girmiş olduğumuz veriler için belge düzenleme yükümlülüğümüz ortadan kalkacak mı?

Yazılım üzerinden verilerin gönderilmesi söz konusu hizmet ile ilgili evrak düzenleme yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Yapılan işlere yönelik mevzuatta belirtilen dokümanlar oluşturulmaya devam edecektir.

9.Aynı işyerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının farklı yazılımlar kullanabilmesi mümkün mü?

İSG profesyonellerinin veri setlerinde belirtilen bilgileri oluşturarak Bakanlığımıza bildirebilmesi için Bakanlığımızca tescil edilmiş bir entegratör firma tarafından erişim sağlaması gerekmektedir. Söz konusu Entegratör firmalardan olmak koşulu ve işverenin onayı olması şartı ile aynı işyerinde birden fazla yazılım kullanılmasında bir sakınca yoktur.

10.Entegratör firma olabilmek için ne yapmalıyım?

Entegratör firma olmak için başvurmak isteyen yazılım firmalarının internet sitesindeki başvuru evraklarını hazırlayarak İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne randevu alarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlgili duyuru için tıklayınız.

11.Kullanmakta olduğumuz bir yazılım var; değiştirmemiz mi gerekecek?

Kullanılan yazılımın Bakanlığımızca tescil edilen yazılımlardan olması gerekmektedir. Mevcut yazılımınızın 01.06.2018 tarihine kadar tescil edilmesi durumunda bir değişikliğe gidilmesine gerek olmayacaktır. Bu konuda yazılım firmanız ile görüşerek ilgili prosedürü takip edebilirsiniz.

İşyerinin kendi bünyesinde geliştirdiği İSG yazılımları da Bakanlıkça tescil edildikten sonra kullanılabilecektir.

12.Entegratör firma bilgilerine nasıl ulaşabilirim?

Tescil işlemleri devam etmektedir. İlgili firmaların bilgilerine yakın zamanda ibys.csgb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

13.OSGB olarak yazılımı kullandığımızda işveren de bir yazılım alacak mı?

İşverenlerin OSGB’den hizmet aldığı durumlarda ilgili OSGB yazılımı almakla yükümlü olmaktadır. Söz konusu yazılımın kullanıldığını takip etmesi işveren için yeterli olacaktır. İkinci bir yazılıma ihtiyaç duyulmamaktadır.

14.Hangi yazılım programını kullanacağıma nasıl karar vereceğim?

Bakanlığımızca tescil edilen firmalardan birinin tercih edilmesi yeterli olacaktır. İlgili firmanın seçimi taraflara bırakılmıştır.

15.Yazılım kullanırken İSG Profesyonelleri nelere dikkat etmeli?

Bakanlığımızca tescil edilen yazılımlardan birinin kullanılması yazılım temin yükümlülüğü için yeterlidir. Ayrıca İSG profesyonelleri Bakanlığımıza veri gönderirken e-İmza ya da Mobil İmza kullanmak zorundadır, kişi kendi oluşturduğu ve gönderdiği veriden sorumlu olacaktır. Veri gönderim süreci başlamadan önce e-İmza ya da Mobil İmza temin etmeleri önem arz etmektedir.

itaki Yorum yapılmamış

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programı

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programlarına Yasal Zorunluluk Öncesi Son Dönem Kayıtları Başladı.

İşveren ve işveren vekillerinin ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilmeleri için Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan sertifika programına kayıtlar internet ortamında 23 Ocak – 10 Şubat 2016 tarihleri arasında http://esertifika.anadolu.edu.tr adresinde yapılacaktır.

Ders kitabının ve program sonunda tamamlama belgesinin temin edilmesi süreçlerinde 81 ildeki Anadolu Üniversitesi AÖF büroları hizmet verecektir.

İSG Hizmetlerini üstlenmek isteyen ve sınavı kazanan işveren veya işveren vekilleri İSG-KÂTİP (http://isgkatip.csgb.gov.tr) veri tabanına internet üzerinden kendi kayıtlarını yapmaları halinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebileceklerdir.

itaki Yorum yapılmamış

Yeni Nesil OSGB

ÜTOPYA İş Sağlığı ve Güvenliği olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bize verdiği yetki belgesini, devletimize ve milletimize karşı aldığımız sorumluluğun belgesi olarak görmekteyiz.

Bu görevi yerine getirmek adına oluşturduğumuz iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ekibimizle ve her biri kendi alanında lider çözüm ortaklarımızla, “Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü” nün yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı ve hayatımızın her alanında uygulamayı kendimize görev edindik.

itaki Yorum yapılmamış

MYK’dan kamuoyuna duyuru

MYK tarafından yayınlanan aşağıdaki duyuruyu ÜTOPYA İş Sağlığı ve Güvenliği olarak dikkatinize sunmak isteriz:

KAMUOYUNA DUYURU

Malumları olduğu üzere 5544 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi gereğince Bakanlığımızın 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında yer alan 40 meslekte 26/05/2016 tarihinden itibaren belge zorunluluğuna ilişkin hükümler yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Belge zorunluluğu bulunan mesleklerde çalışanlarla ilgili olarak istihdam sorunu yaşanmaması ve sektör faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla belge zorunluluğunun ertelenmesine ilişkin birtakım çalışmalar başlatılmış olmakla birlikte sektör temsilcileri ve diğer paydaşlarımızla yapılan değerlendirmelerde ertelemeye ihtiyaç olmadığı ancak 31/12/2016 tarihine kadar yapılacak denetim ve Bakanlık faaliyetlerinde belge zorunluluğuna ilişkin rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda Sayın Bakanımız Süleyman SOYLU tarafından 1 Temmuz 2016 tarihinde yapılan basın toplantısında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğuna ilişkin herhangi bir ertelemenin yapılmayacağı, bu süreçte bilgilendirici, yönlendirici ve uyum sağlayıcı bir yaklaşım sergileneceği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, işverenlerin ve çalışanların herhangi bir mağduriyete maruz kalmaması için yürütülmekte olan sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin hızlandırılarak devam ettirilmesi için Kurumumuzca gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

Konu hakkında tüm yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarımıza iletilen yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.